Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường công tác bảo vệ môi trường đối với các dự án sản xuất, kinh doanh trong và ngoài cụm công nghiệp trên địa bàn

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Quy hoạch, kế hoạch hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên  
Tăng cường công tác bảo vệ môi trường đối với các dự án sản xuất, kinh doanh trong và ngoài cụm công nghiệp trên địa bàn
- Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp chưa có hệ
thống thu gom, xử lý nước thải tập trung: Rà soát, cải tạo nâng cấp hệ thống thu
gom, xử lý nước thải đảm bảo giới hạn cho phép trước khi xả thải ra môi trường
(Cột A quy chuẩn kỹ thuật về nước thải tương ứng với loại hình sản xuất, kinh
doanh).
- Vận hành thường xuyên các công trình bảo vệ môi trường trong suốt quá
trình hoạt động. Thu gom, xử lý chất thải rắn đảm bảo theo quy định.
- Rà soát, triển khai thực hiện lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
theo quy định tại Điều 39, Điều 41, Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020,
cụ thể: “Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
tập trung, cụm công nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật này đã đi vào
vận hành chính thức trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành phải có giấy phép
môi trường trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành,
(Giấy phép môi trường được phê duyệt bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường : trước
ngày 01/11/2024; Giấy phép môi trường được phê duyệt bởi Ủy ban nhân dân
tỉnh, huyện: trước ngày 20/11/2024) trừ trường hợp đã được cơ quan có thẩm
quyền cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, giấy chứng
nhận đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường
trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, giấy phép xử
lý chất thải nguy hại, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, giấy phép xả nước
thải vào công trình thủy lợi (sau đây gọi chung là giấy phép môi trường thành
phần). Giấy phép môi trường thành phần được tiếp tục sử dụng như giấy phép
môi trường đến hết thời hạn của giấy phép môi trường thành phần hoặc được tiếp
tục sử dụng trong thời hạn 05 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành trong
trường hợp giấy phép môi trường thành phần không xác định thời hạn."