Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 202...

Tin xã, thị trấn  
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

  Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng đối với đất nước và từng địa phương nhằm sáng suốt lựa chọn, bầu ra các đại biểu tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

          Thời gian qua, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, Huyện uỷ, HĐND, Uỷ ban nhân dân huyện Lý Nhân đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện đạt kết quả. Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cho cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã. Thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử huyện; Ủy ban bầu cử huyện; Ủy ban bầu cử huyện thành lập các Tiểu ban giúp việc gồm: Tiểu ban tuyên truyền, Tiểu ban bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, Tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo, Tiểu ban bảo đảm cơ sở vật chất. Việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã thực hiện theo đúng quy trình các bước, đến nay huyện đã thực hiện xong quy trình bước 1 và bước 2 là: Tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình; tổ chức điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử.

          Để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo đúng quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, thực sự là ngày hội của toàn dân và thành công tốt đẹp trên địa bàn huyện; đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện thự hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

           Thứ nhất, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong bộ máy nhà nước; vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của  của công dân trong việc tham gia xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.  Mỗi cán bộ, đảng viên gương mẫu, đề cao tinh thần trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân dân, mọi của tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử.

          Thứ hai, việc chuẩn bị, tổ chức bầu cử phải đảm bảo trình tự các bước, các mốc thời gian theo đúng Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Kế hoạch bầu cử của Hội đồng bầu cử quốc gia và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện.

          Thứ ba, làm tốt công tác nhân sự bảo đảm phát huy dân chủ và lãnh đạo tập trung thống nhất của Đảng, đảm bảo sự đồng bộ trong việc bố trí, sắp xếp cán bộ trong hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt  của Đảng trong các cơ quan nhà nước từ huyện đến cơ sở; lãnh đạo bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, thực sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân

          Thứ tư, thực hiện nghiêm túc các quy định về trách nhiệm, quyền hạn, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị phụ trách tổ chức bầu cử; quy trình đề cử, ứng cử; tuyên truyền, vận động bầu cử; giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử, ứng cử. Chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, những hành động phá hoại cuộc bầu cử.

          Thứ năm, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác bầu cử theo quy định của Luật và phối kết hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân và Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp để tổ chức tốt cuộc bầu cử. Tổ chức kiểm tra lại toàn bộ các điều kiện, phương tiện phục vụ bầu cử như: hòm phiếu, con dấu các loại. Mỗi khu vực bỏ phiếu nên có hai hòm phiếu chính và một hòm phiếu phụ (nếu thiếu bổ sung kịp thời). Thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ủy ban bầu cử cùng cấp dự kiến các địa điểm bỏ phiếu tạo điều kiện thuận lợi để cử tri đi bỏ phiếu. 

          Thứ sáu, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên làm nòng cốt để động viên cử tri nghiêm túc thực hiện cuộc bầu cử và các quy định của pháp luật về bầu cử. Nêu cao tinh thần làm chủ, tích cực, tự giác tham gia cuộc bầu cử.

          Thứ bảy, Phòng Văn hóa, Đài truyền thanh huyện và cơ sở bám sát mốc thời gian của công tác bầu cử, có kế hoạch  tuyên truyền trực quan, đưa tin tuyên truyền cho bầu cử đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

          Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện trong năm 2021. Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện, tin tưởng rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện thành công tốt đẹp, đảm bảo đúng luật, lựa chọn được những đại biểu đủ tiêu chuẩn, đủ đức, đủ tài, xứng đáng làm đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026./.


Bản tin NTM