Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập trung tuyên truyền, thực hiện di chuyển mồ mả nhỏ lẻ về nghĩa trang tập trung

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Tập trung tuyên truyền, thực hiện di chuyển mồ mả nhỏ lẻ về nghĩa trang tập trung

Thực hiện Kế hoạch số 98/KH-UBND, ngày 21/10/2022 của UBND huyện Lý Nhân về việc rà soát, di chuyển phần mộ nhỏ lẻ về nghĩa trang tập trung trên địa bàn huyện Lý Nhân. Việc di chuyển các phần mộ nhỏ lẻ về nghĩa trang tập trung nhằm từng bước hình thành các nghĩa trang tập trung, đảm bảo môi trường, cảnh quan; sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, tạo không gian quỹ đất thu hút nhà đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh của địa phương; tạo điều kiện thuận lợi cho thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Thời gian qua, các cấp, các ngành, các địa phương đã tập trung triển khai thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ đạt kết quả bước đầu.

Tuy nhiên đến nay, tiến độ thực hiện ở một số địa phương còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là các khu vực đã được quy hoạch phát triển các dự án trọng điểm và thu hút đầu tư trên địa bàn huyện.

Đến ngày 19/12/2023, các xã, thị trấn đã thực hiện di chuyển mồ mả nhỏ lẻ về nghĩa trang tập trung cụ thể như sau: Tổng số mộ cần phải di chuyển là 7.010; số mộ đã di chuyển là 1.178 (trong đó năm 2022 là 925 mộ, năm 2023 là 253 mộ); số mộ cần di chuyển trong thời gian tới còn 5.832 mộ.

          Trong quá trình triển khai thực hiện còn một số tồn tại, hạn chế: Các nghĩa trang tập trung chưa được mở rộng, hạ tầng còn kém. Việc xác định thân nhân của các phần mộ riêng lẻ di chuyển về nghĩa trang tập trung còn khó khăn. Việc di chuyển mộ là vấn đề tâm linh nên công tác vận động tuyên truyền để thân nhân tự nguyện di chuyển phải kiên trì và cần nhiều thời gian. Các cấp ủy, chính quyền một số địa phương còn chưa chủ động và tích cực trong việc di chuyển các phần mộ riêng lẻ.

  Để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện và góp phần thu hút đầu tư; UBND huyện Lý Nhân đã tổ chức Hội nghị đôn đốc thực hiện di chuyển mồ mả nhỏ lẻ về nghĩa trang tập trung phục vụ triển khai các dự án trọng điểm; đáp ứng yêu cầu về tiến độ các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư trên địa bàn huyện Lý Nhân. Trọng tâm là Quy hoạch Dự án Khu công nghệ cao Hà Nam (Nhân Mỹ, Xuân Khê, Trần Hưng Đạo, Phú Phúc, Nhân Nghĩa, Nhân Bình); Dự án Quy hoạch khu Đô thị Thái hà, Khu công nghiệp Thái Hà 2 (Chân Lý, Bắc Lý); Đô thị Nhân Mỹ, Đô thị Hòa Hậu, Đô thị Vĩnh Trụ; quy hoạch Khu đấu giá đất của các xã…   

          Để thực hiện việc di chuyển mồ mả nhỏ lẻ về nghĩa trang tập trung đạt kết quả, thời gian tới đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương thực hiện tốt một số nội dung sau:

          Một là, Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận cao trong việc thực hiện di chuyển phần mộ riêng. Tiếp tục rà soát tổng hợp các mộ, khu mộ nhỏ lẻ thuộc diện phải di dời, ưu tiên việc di chuyển các phầm mộ nhỏ lẻ để giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm trên dịa bàn. Thực hiện tốt các quy định về quản lý, cải tạo, chỉnh trang các nghĩa trang tập trung theo quy hoạch, bố trí mặt bằng đảm bảo đủ diện tích để thực hiện di chuyển mộ nhỏ lẻ về nghĩa trang tập trung.

Hai là, Các phòng, ban chuyên môn của huyện như: phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất; phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện rà soát xác định số mộ, khu mộ nhỏ lẻ thực hiện di chuyển về nghĩa trang tập trung; hoàn thiện thủ tục về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đảm bảo diện tích, mặt bằng nghĩa trang tập trung để thực hiện di chuyển mộ nhỏ lẻ về nghĩa trang tập trung; Hướng dẫn quy trình, thủ tục kiểm đếm, hoàn thiện hồ sơ phương án hỗ trợ di chuyển các mộ nhỏ lẻ đảm bảo quy trình, thủ tục công khai theo quy định.

Ba, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện tăng cường thời lượng tuyên truyền chủ trương, chính sách về di chuyển mộ nhỏ lẻ trên hệ thống truyền thanh của huyện và Đài truyền thanh các xã, thị trấn; trên trang thông tin điện tử,… để người dân hiểu và đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện.

Bốn là, Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân đồng thuận, chủ động thực hiện di chuyển mộ nhỏ lẻ về nghĩa trang tập trung phục vụ triển khai dự án trọng điểm và góp phần thu hút đầu tư trên địa bàn, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định về sử dụng đất nghĩa trang.