Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TB 832/TB-UBND của UBND huyện về việc tạm dừng hoạt động tiếp công dân, giải quyết TTHC

Tin tức, sự kiện  
TB 832/TB-UBND của UBND huyện về việc tạm dừng hoạt động tiếp công dân, giải quyết TTHC
Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid tỉnh Hà Nam
trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện Lý Nhân,
Ủy ban nhân dân huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, công dân việc
tạm dừng việc tiếp công dân và giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã, cụ
thể như sau: 
- Tạm dừng việc tiếp công dân thường xuyên, định kỳ hằng tháng và việc tiếp
nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tiếp tại Ban tiếp công dân,
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã kể từ ngày 05/5/2021.
- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, công dân thực hiện việc gửi, nhận kết quả trả lời
đơn thư qua đường Bưu điện; thực hiện sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và
bưu chính công ích khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã.
- Đối với các thủ tục hành chính mang tính chất cấp thiết như: đăng ký khai
tử... bố trí việc tiếp nhận và giải quyết thực hiện nghiêm theo hướng dẫn về phòng
chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế.
- Thời gian hoạt động trở lại của Ban tiếp công dân, Bộ phận tiếp nhận và trả
kết quả cấp huyện, cấp xã sẽ được thông báo sau.

TB tạm dừng hoạt động tiếp công dân, giải quyết TTHC.pdf