Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân

Tin tức, sự kiện  
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 105/TB-TTĐG
​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 30 tháng 03 năm 2020


THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, Phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Uỷ ban nhân dân xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất gồm 12 lô tại xã Bắc Lý, cụ thể như sau:

Vị trí 2 đường DH 02: (Từ đường ĐT 491 đến giáp xã Chân Lý):

Từ lô LK-01 đến lô LK-12 giá khởi điểm: 1.200.000 đồng/m²

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ; xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản, có nhu cầu đến UBND xã Bắc Lý hoặc Trung tâm  DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

 Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 30/03/2020 đến hết 11h00 ngày 27/04/2020.

Lưu ý: - Khách hàng có thể đăng ký tham gia đấu giá  nhiều lô. Số lượng lô đất cụ thể được bán  do cấp có thẩm quyền  quyết định và được công bố tại cuộc đấu giá.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 20/04/2020 đến hết ngày 21/04/2020 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với UBND xã Bắc Lý để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:100.000 đ/1 lô.(Một trăm nghìn đồng).

5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 20.000.000đ/1lô (Hai mươi triệu đồng);

- Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính ngày 24/04/2020 và từ 7h30’ ngày 27/04/2020 đến 16h30 ngày 28/04/2020 như sau:

+ Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (Chi nhánh Hà Nam), hoặc thỏa thuận với Trung tâm DVĐGTS việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

Trong trường hợp không thể giao dịch được với Ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trong thời gian từ  7h30 đến 11h30 ngày 28/04/2020 tại điểm thu được tổ chức tại UBND xã Bắc Lý.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 07h30' ngày 29/04/2020 (Thứ tư),

- Địa điểm: Tại hội trường UBND xã Bắc Lý,

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.  

Nơi nhận:
- Trung tâm QC - DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- UBND huyện Lý Nhân, Phòng TN-MT; TC-KH; CCT;
- Đài phát thanh huyện Lý Nhân;
- UBND xã Bắc Lý;
- Đài phát thanh xã Bắc Lý;
- Niêm yết tại trụ sở xã Bắc Lý; TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành​

Sở tư pháp