Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đức Lý, huyện Lý Nhân

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đức Lý, huyện Lý Nhân
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 81/TB-TTĐG
​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 25 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đức Lý, huyện Lý Nhân

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Tầng 3 Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lý Nhân; Địa chỉ: thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất bao gồm 01  có đầu tư hạ tầng tại xã Đức Lý (Quyết định hủy số 550/QĐ-UBND), cụ thể:

Vị trí 1:

+ Lô A12 - Giá khởi điểm 3.500.000 đồng/m².

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản, có nhu cầu liên hệ với UBND xã Đức Lý hoặc Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá,

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 25/04/2022 đến hết 17h00ngày 16/05/2022.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 10/05/2022 đến hết ngày 11/05/2022 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với UBND xã Đức Lý để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/1lô.(Hai trăm nghìn đồng).

5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 80.000.000 đồng /1lô ( Tám mươi triệu đồng);

Người đã đăng ký tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước cụ thể như sau:

Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản: 

+ Thời gian chuyển khoản: Từ 07h30' ngày 16/05/2022 đến trước 16h30’ ngày 18/05/2022.

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội- Chi nhánh Hà Nam.

+ Nội dung chuyển khoản: (Họ tên, CMND người đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước đấu giá QSDĐ xã Đức Lý.

Lưu ýHồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ là hồ sơ có tiền đặt trước trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trước 16h30’ ngày 18/05/2022.

Nộp tiền mặt trực tiếp: Trong trường hợp không chuyển khoản được người tham gia đấu giá nộp trực tiếp tại Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam từ 7h30' đến hết 11h00' ngày 17/05/2022;

- Bảo lãnh ngân hàng: Người đã đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 13h30' ngày 19/05/2022(Thứ năm),

- Địa điểm: Hội trường tầng 5- Sở Tư Pháp Hà Nam.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968. 

Nơi nhận:
- Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS;
- Trung tâm QC - DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lý Nhân;
- UBND xã Đức Lý;
- Đài phát thanh xã Đức Lý;
- Niêm yết tại Phòng Tài nguyên Môi trường H. Lý Nhân; UBND xã Đức Lý; TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.
​KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành

Sở Tư pháp