Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nhân Bình, huyện Lý Nhân

Thông báo  
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nhân Bình, huyện Lý Nhân
SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 ​
Số: 40 /TB-TTĐG

​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 29 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nhân Bình, huyện Lý Nhân

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Tầng 3 Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Ủy ban nhân dân xã Nhân Bình; Địa chỉ: xã Nhân Bình, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất bao gồm 13 lô, cụ thể như sau:

Vị trí 1 (thuộc đất ở mới theo Quy hoạch xây dựng nông thôn mới, nằm tiếp giáp mặt đường xóm 16, xã Nhân Bình):

+ Từ lô LK- 01 đến lô LK- 13; giá khởi điểm: 1.200.000 đồng/m²

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản, có nhu cầu liên hệ với UBND xã Nhân Bình hoặc Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá,

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 29/01/2019 đến hết 11h00' ngày 11/03/2019.

Lưu ý: Số lượng lô đất được bán do cấp có thẩm quyền quyết định và được công bố tại cuộc đấu giá.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 05/03/2019 đến hết ngày 06/03/2019 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với UBND xã Nhân Bình để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/1 lô (Một trăm nghìn đồng).

5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 20.000.000đ/1lô (Hai mươi triệu đồng);

- Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính ngày 08/03/2019 và từ 7h30’ ngày 11/03/2019 đến hết 16h30’ ngày 12/03/2019 như sau:

+ Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (Chi nhánh Hà Nam), hoặc có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

+ Trong trường hợp không thể giao dịch được với Ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam trong thời gian từ 7h30’ đến hết 11h00’ ngày 12/03/2019 tại điểm thu được tổ chức tại UBND xã Nhân Bình.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 8h00' ngày 13/03/2019 (thứ )

- Địa điểm: Tại hội trường Uỷ ban nhân dân xã Nhân Bình.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.               

​Nơi nhận:
- Trung tâm QC - DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- UBND huyện Lý Nhân, Phòng TN-MT; TC-KH; C​CT;
- Đài phát thanh huyện Lý Nhân;
- UBND xã Nhân Bình;
- Đài phát thanh xã Nhân Bình;
- Niêm yết tại trụ sở xã Nhân Bình; TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành​