Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân

Thông báo  
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 100/TB-TTĐG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nam, ngày 26 tháng 03 năm 2020​


THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Ủy ban nhân dân xã Nhân Đạo, địa chỉ:  Nhân Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất bao gồm 04 lô cụ thể như sau:

* Khu vực 1, vị trí 1 đường DH.09 từ Cầu Tróc (tờ PL11; thửa 184) đến đê Sông Hồng;

- Từ lô LK-01 đến lô LK-04; giá khởi điểm : 3.000.000 đồng/m2

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định pháp luật, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá tài sản, có nhu cầu đến  UBND xã Nhân Đạo hoặc Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

Lưu ý: Khách hàng có thể đăng ký nhiều lô. Số lượng lô đất cụ thể được bán chính thức được công bố tại cuộc đấu giá.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 20/04/2020 đến hết ngày 21/04/2020 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với UBND xã Nhân Đạo để được hướng dẫn.

Thời gian mua hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 26/03/2020 đến hết 10h00’ ngày 27/04/2020.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/01 hồ sơ (Một trăm nghìn đồng).        

5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 30.000.000đ/1lô (Ba mươi triệu đồng),

- Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước  trong giờ hành chính  ngày 23; 24/04/2020 cho đến hết 16h30' ngày 27/04/2020 như sau:

+ Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (Chi nhánh Hà Nam), hoặc thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

+ Trong trường hợp không thể giao dịch với Ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam trong thời gian từ 7h30' đến hết 11h00' ngày 27/04/2020 tại điểm thu được tổ chức tại UBND xã Nhân Đạo.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Dự kiến tổ chức đấu giá tài sản vào: 7h30’ ngày 28/04/2020 (Thứ ba),

Địa điểm đấu giá: Hội trường UBND xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam. 

Số điện thoại: 02263.845.968.

​Nơi nhận:
- Trung tâm QC-DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- UBND huyện Lý Nhân, Phòng TN-MT; TC-KH;CCT
- Đài phát thanh huyện Lý Nhân;​
- UBND xã Nhân Đạo;
- Đài phát thanh xã Nhân Đạo;
- Niêm yết tại trụ sở xã Nhân Đạo; Trung tâm DVĐGTS;
- Lưu TTĐG.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành


Sở tư pháp