Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc tạm dừng thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất xen kẹp, nhỏ lẻ trong khu dân cư trên địa bàn

Tin xã, thị trấn  
Thông báo về việc tạm dừng thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất xen kẹp, nhỏ lẻ trong khu dân cư trên địa bàn
Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân thông báo:
1. Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở đối với các thửa đất xen kẹp, nhỏ lẻ trong khu dân cư trên địa bàn huyện Lý Nhân đến khi có thông báo mới thay thế.
2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Thực hiện nghiêm túc Thông báo số 722/TB-VPUB ngày 13 tháng 3 năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam và
niêm yết Thông báo này tại trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, thông báo trên loa phát thanh của xã, thôn để người dân được biết và thực hiện.
3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện niêm yết Thông báo này tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện đăng tải lên cổng thông tin điện tử của huyện
 Xem chi tiết tại đây: 4. TB UBND huyen vv dung CMD SDD 19.pdf