Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện

Lịch tiếp dân  
Tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Thực hiện quy chế hoạt động của Thường trực HĐND huyện; Thường trực HĐND huyện sẽ tổ chức tiếp công dân định kỳ như sau:
1. Về thời gian: Vào ngày 15 hàng tháng (nếu ngày đó trùng vào ngày Lễ, ngày nghỉ theo quy định ​sẽ được chuyển về ngày làm việc gần nhất sau đó).
2. Về địa điểm: Trụ sở tiếp công dân huyện Lý Nhân.