Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin nông thôn mới tháng 11/2021

Bản tin Nông thôn mới  
Tin nông thôn mới tháng 11/2021

1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo

          Chỉ đạo các xã tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, Đề án Mỗi xã một sản phẩm.

          Chỉ đạo các địa phương triển khai trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa, vệ sinh môi trường tạo cảnh quan môi trường nông thôn.

          Tập trung chỉ đạo khắc phục thiên tai, chủ động chăm sóc, bảo vệ cây trồng - vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đẩy mạnh phát triển công nghiệp - dịch vụ - thương mại trên địa bàn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện.

          2. Kết quả cụ thể:

          - Trong tháng các xã tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, Đề án Mỗi xã một sản phẩm theo quy định. Các ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công phụ trách tiêu chí đôn đốc, hướng đảm bảo duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu. Tập trung tuyên truyền vận động người dân  mua thẻ bảo hiểm y tế, các địa phương đều có tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trên 85%. Tuyên truyền vận động nhân dân dọn vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, nơi công cộng, thu gom, xử lý rác thải. Đặc biệt các xã Hợp Lý, Đức Lý, Nhân Chính tổ chức chỉnh trang, bổ sung trang thiết bị, khánh tiết các nhà văn hóa theo quy định, trồng, chăm sóc các tuyến đường hoa, cây xanh, ra quân tổng vệ sinh môi trường,...)

          - Đôn đốc xã Hợp Lý, Nhân Chính, Đức Lý thực hiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, hoàn thiện hồ sơ trình UBND thẩm tra. Các ngành đã tiến hành thẩm tra kết quả NTM kiểu mẫu xã Hợp Lý, Nhân Chính, Đức Lý:

          + Xã Hợp Lý: đạt 19/19 tiêu chí, 49/49 chỉ tiêu theo bộ tiêu chí NTM; đạt 4/4 tiêu chí, 13/13 chỉ tiêu NTM kiểu mẫu.

          + Xã Nhân Chính: đạt 19/19 tiêu chí, 49/49 chỉ tiêu theo bộ tiêu chí NTM; đạt 4/4 tiêu chí, 13/13 chỉ tiêu NTM kiểu mẫu.

          + Xã Đức Lý: đạt 19/19 tiêu chí, 49/49 chỉ tiêu theo bộ tiêu chí NTM; đạt 4/4 tiêu chí, 13/13 chỉ tiêu NTM kiểu mẫu.

          - Chỉ đạo các xã tiếp tục giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới. Kết quả:

          + 05 xã đạt 19/19 tiêu chí, 49/49 chỉ tiêu gồm: Nhân Bình, Xuân Khê, Nhân Chính, Hợp Lý, Đức Lý.

          + 14 xã đạt 18/19 tiêu chí, 48/49 chỉ tiêu gồm: Nhân Nghĩa,  Nhân Mỹ, Công Lý, Nhân Khang,  Chân Lý, Văn Lý;  Đạo Lý;  Nguyên Lý;  Trần Hưng Đạo;  Chính Lý; Tiến Thắng;  Nhân Thịnh;  Phú Phúc;  Hòa Hậu. Còn 01 tiêu chí các xã chưa đạt đó là tiêu chí về giao thông.

          + Xã Bắc Lý đạt 17/19 tiêu chí, 47/49 chỉ tiêu, còn 02 tiêu chí chưa đạt đó là giao thông và cơ sở vật chất văn hóa.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Một số địa phương chưa quan tâm chỉ đạo việc nâng cao các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt, một số ngành liên quan của huyện chưa sâu sát, kiểm tra, đôn đốc thưởng xuyên, do đó một số chỉ tiêu, tiêu chí chưa đảm bảo, nhất là các tiêu chí động như tỷ lệ người dân có thể BHYT một số đơn vị còn thấp, công tác vệ sinh môi trường chưa đảm bảo, ...