Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin nông thôn mới tháng 2/2021

Bản tin Nông thôn mới  
Tin nông thôn mới tháng 2/2021

 1- Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo

          Chỉ đạo các địa phương tập trung triển khai trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa, vệ sinh môi trường.

          Tập trung chỉ đạo khắc phục thiên tai, chủ động chăm sóc, bảo vệ cây trồng – vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đẩy mạnh phát triển công nghiệp - dịch vụ - thương mại trên địa bàn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện.

          Tiếp tục chỉ đạo triển khai vườn mẫu: Đối với xã Xuân Khê, các hộ trong vùng vườn mẫu đang triển khai thực hiện cải tạo vườn tạp (vệ sinh môi trường vườn, xây dựng bể xử lý rác hữu cơ, chặt bỏ cây tạp, cắt tỉa, chăm sóc cây trồng trong vườn,...). Đôn đốc các địa phương triển khai cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu.

          2- Kết quả cụ thể:

          * Kết quả thực hiện nông thôn mới kiểu mẫu:

          - Đôn đốc các xã tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn kiểu mẫu, Đề án Mỗi xã một sản phẩm theo quy định.

          - Đôn đốc các xã Nhân Bình, Hợp Lý, Nhân Chính thực hiện các tiêu chí Bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.

          + Xã Nhân Bình: đạt 02/4 tiêu chí, 11/13 chỉ tiêu theo bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu

          + Xã Hợp Lý: đạt 01/4 tiêu chí, 10/13 chỉ tiêu theo bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.

          + Xã Nhân Chính: đạt 0/4 tiêu chí, 06/13 chỉ tiêu  nông thôn mới  kiểu mẫu.

          * Kết quả thực hiện tiêu chí 20 xã đạt chuẩn Nông thôn mới:

          Xã Nhân Bình: Đạt 18/19 tiêu chí, 48/49 chỉ tiêu, đạt 99 diểm

          Xã Xuân Khê: Đạt 19/19 tiêu chí, 49/49 chỉ tiêu, đạt 100/100 điểm.

          Xã Nhân Nghĩa: Đạt 18/19 tiêu chí, 48/49 chỉ tiêu, đạt 97/100 điểm

          Xã Nhân Mỹ: Đạt 18/19 tiêu chí, 48/49 chỉ tiêu, đạt 97/100 điểm.

          Xã Công Lý: Đạt 18/19 tiêu chí, 48/49 chỉ tiêu, đạt 98/100 điểm.

          Xã Nhân Khang: Đạt 18/19 tiêu chí, 48/49 chỉ tiêu, đạt 99/100 điểm.

          Xã Chân Lý: Đạt 18/19 tiêu chí, 48/49 chỉ tiêu, đạt 99/100 điểm

          Xã Nhân Chính: Đt 18/19 tiêu chí, 48/49 chỉ tiêu, đạt 98/100 điểm

          Xã Văn Lý: Đạt 18/19 tiêu chí, 48/49 chỉ tiêu đạt 98/100 điểm.

          Xã Đạo Lý: Đạt 18/19 tiêu chí, 48/49 chỉ tiêu đạt 98/100 điểm.

          Xã Nguyên Lý: Đạt 18/19 tiêu chí, 48/49 chỉ tiêu đạt 99/100 điểm.

          Xã Trần Hưng ĐạoĐạt 18/19 tiêu chí, 48/49 chỉ tiêu đạt 97/100 điểm.

          Xã Chính Lý: Đạt 18/19 tiêu chí, 48/49 chỉ tiêu đạt 98/100 điểm.

          Xã Bắc Lý: Đạt 16/19 tiêu chí, 46/49 chỉ tiêu đạt 98/100 điểm.

          Xã Tiến ThắngĐạt 18/19 tiêu chí, 48/49 chỉ tiêu đạt 99/100 điểm.

          Xã Hợp LýĐạt 18/19 tiêu chí, 48/49 chỉ tiêu đạt 99/100 điểm.

          Xã Nhân ThịnhĐạt 18/19 tiêu chí, 48/49 chỉ tiêu đạt 98/100 điểm.

          Xã Phú PhúcĐạt 18/19 tiêu chí, 48/49 chỉ tiêu đạt 98/100 điểm.

          Xã Hòa HậuĐạt 18/19 tiêu chí, 48/49 chỉ tiêu đạt 98/100 điểm.

          Xã Đức LýĐạt 18/19 tiêu chí, 48/49 chỉ tiêu đạt 99/100 điểm.​