Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin nông thôn mới tháng 6/2021

Bản tin Nông thôn mới  
Tin nông thôn mới tháng 6/2021

1- Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo

          Chỉ đạo các xã tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, Đề án Mỗi xã một sản phẩm.

          Chỉ đạo các địa phương triển khai trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa, vệ sinh môi trường tạo cảnh quan môi trường nông thôn.

          Tập trung chỉ đạo khắc phục thiên tai, chủ động chăm sóc, bảo vệ cây trồng – vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đẩy mạnh phát triển công nghiệp - dịch vụ - thương mại trên địa bàn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện.

          2- Kết quả cụ thể

          * Kết quả thực hiện Nông thôn mới kiểu mẫu:

          - Đôn đốc các xã tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn kiểu mẫu, Đề án “Mỗi xã một sản phẩm" theo quy định.

            - Xã Nhân Bình được UBND tỉnh Hà Nam công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020.

          - Đôn đốc các xã Hợp Lý, Nhân Chính thực hiện các tiêu chí Bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.

          + Xã Hợp Lý: đạt 02/4 tiêu chí, 11/13 tiêu chí NTM kiểu mẫu.

          + Xã Nhân Chính: đạt 00/4 tiêu chí, 8/13 tiêu chí NTM kiểu mẫu.

          * Kết quả thực hiện tiêu chí 20 xã đạt chuẩn Nông thôn mới:

          Xã Nhân Bình: Đạt 19/19 tiêu chí, 49/49 chỉ tiêu, đạt 100/100 điểm.                                                                                                                                            Xã Xuân Khê: Đạt 19/19 tiêu chí, 49/49 chỉ tiêu, đạt 100/100 điểm.

          Xã Nhân Nghĩa: Đạt 18/19 tiêu chí, 48/49 chỉ tiêu, đạt 97/100 điểm

          Xã Nhân Mỹ : Đạt 18/19 tiêu chí, 48/49 chỉ tiêu, đạt 97/100 điểm.

          Xã Công Lý:  Đạt 18/19 tiêu chí, 48/49 chỉ tiêu, đạt 99/100 điểm.

          Xã Nhân Khang: Đạt 18/19 tiêu chí, 48/49 chỉ tiêu, đạt 99/100 điểm.

          Xã Chân Lý: Đạt 18/19 tiêu chí, 48/49 chỉ tiêu, đạt 99/100 điểm

          Xã Nhân Chính: Đạt 18/19 tiêu chí, 48/49 chỉ tiêu, đạt 99/100 điểm

          Xã Văn Lý: Đạt 18/19 tiêu chí, 48/49 chỉ tiêu đạt 98/100 điểm.

          Xã Đạo Lý: Đạt 18/19 tiêu chí, 48/49 chỉ tiêu đạt 98/100 điểm.

          Xã Nguyên Lý: Đạt 17/19 tiêu chí, 47/49 chỉ tiêu đạt 98/100 điểm.

          Xã Trần Hưng Đạo: Đạt 18/19 tiêu chí, 48/49 chỉ tiêu đạt 97/100 điểm.

          Xã Chính Lý: Đạt 17/19 tiêu chí, 47/49 chỉ tiêu đạt 97/100 điểm.

          Xã Bắc Lý: Đạt 16/19 tiêu chí, 46/49 chỉ tiêu đạt 97/100 điểm.

          Xã Tiến Thắng: Đạt 18/19 tiêu chí, 48/49 chỉ tiêu đạt 99/100 điểm.

          Xã Hợp Lý: Đạt 19/19 tiêu chí, 49/49 chỉ tiêu đạt 100/100 điểm.

          Xã Nhân Thịnh: Đạt 17/19 tiêu chí, 47/49 chỉ tiêu đạt 97/100 điểm.

          Xã Phú Phúc: Đạt 18/19 tiêu chí, 48/49 chỉ tiêu đạt 98/100 điểm.

          Xã Hòa Hậu: Đạt 18/19 tiêu chí, 48/49 chỉ tiêu đạt 98/100 điểm.

          Xã Đức Lý: Đạt 17/19 tiêu chí, 47/49 chỉ tiêu đạt 98/100 điểm.