Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin xây dựng Nông thôn mới tháng 2/2022

Bản tin Nông thôn mới  
Tin xây dựng Nông thôn mới tháng 2/2022

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành

          Chỉ đạo các xã tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, Đề án Mỗi xã một sản phẩm.

          Chỉ đạo các địa phương triển khai trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa, vệ sinh môi trường tạo cảnh quan môi trường nông thôn.

          Tập trung chỉ đạo khắc phục thiên tai, chủ động chăm sóc, bảo vệ cây trồng - vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đẩy mạnh phát triển công nghiệp - dịch vụ - thương mại trên địa bàn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện.

          2. Kết quả thực hiện

          Ngày 21/01/2020, Đoàn thẩm định của tỉnh về thẩm định đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu Nông thôn mới kiểu mẫu của xã Hợp Lý để trình cấp thẩm quyền xét công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu thời gian tới.

          Trong tháng các xã tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, Đề án Mỗi xã một sản phẩm theo quy định. Các ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công phụ trách tiêu chí đôn đốc, hướng đảm bảo duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu. Tập trung tuyên truyền vận động nhân dân dọn vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, nơi công cộng. Tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Tập trung chỉnh trang, nâng cấp sửa chữa các hạng mục về giao thông, xây dựng cơ sở trường học, trụ sở làm việc; chỉnh trang, bổ sung trang thiết bị, khánh tiết các nhà văn hóa theo quy định.

          Xã Nhân Chính, xã Đức Lý được UBND tỉnh Hà Nam công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021 tại Quyết định số 31/QĐ-UBND, ngày 06/01/2022. Đến nay huyện đã có 04 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu gồm: Nhân Bình, Xuân Khê, Nhân Chính, Đức Lý.

          Các xã đã được công nhận NTM, NTM kiểu mẫu tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định. Huyện phấn đấu năm 2022 có 01 xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu, các xã còn lại đạt từ 5 chỉ tiêu nông thôn mới kiểu mẫu trở lên.

          Xã Chính Lý là một trong những đơn vị làm tốt việc xây dựng hạ tầng nông thôn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

          - Về giao thông: Đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện trên địa bàn xã Chính Lý với tổng chiều dài là 18,568km, trong đó đạt chuẩn 9,920/18,568km, tập trung nâng cấp, cải tạo được 6,760km còn lại 3,807 km thuộc chương trình WB3 đã san gạt, dải đá cấp phối đảm bảo cho việc đi lại thuận tiện của nhân nhân. Đường trục xóm, đã được cứng hoá đạt chuẩn: 29,286/29,286km đạt 100%. Đường ngõ, đã được cứng hóa đạt chuẩn: 16,449km/16,449km =100%. Cùng với việc nâng cấp, cải tạo, các tuyến đường trục xã, UBND xã Chính Lý tiếp tục chỉnh trang hệ thống rãnh thoát nước, trồng được 05 tuyến đường có hoa, cây xanh toàn tuyến đảm bảo theo quy định.

          - Về đường trục chính nội đồng, được cứng hoá đạt chuẩn 6,889km/6,889km = 100%, xe cơ giới đi lại thuận tiện. Đối với các công trình Thủy lợi, đã kiên cố được 10,8/25 km kênh mương chiếm 43,2%, đảm bảo trên 80% diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới, tiêu chủ động và chủ động phòng chống thiên tai trên địa bàn xã.

          - Đối với Trường học, đã nâng cấp, sửa chữa 18 phòng học, phòng chức năng, dự kiến năm 2022, xây dựng mới 15 phòng học 3 tầng trường Tiểu học khu A.

          - Đối với Cơ sở vật chất văn hóa: Nhà văn hóa xã đang tiến hành thi công dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý II/2022. Nhà văn hóa thôn: trong năm 2021, đã cơi, mở rộng chỉnh trang 02 nhà văn hóa thôn, năm 2022 dự kiến sẽ cơi nới, mở rộng 6/6 nhà văn hóa thôn.

          Cùng với việc chỉnh trang hệ thống hạ tầng nông thôn, cấp ủy, chính quyền xã Chính Lý tập trung chỉ đạo tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới; huy động tối đa các nguồn lực, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng Nông thôn mới phấn đấu xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu.         

          * Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Một số địa phương chưa quan tâm chỉ đạo việc nâng cao các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt, một số ngành liên quan của huyện chưa sâu sát, kiểm tra, đôn đốc thưởng xuyên, do đó một số chỉ tiêu, tiêu chí chưa đảm bảo, nhất là các tiêu chí động như tỷ lệ người dân có thể BHYT một số đơn vị còn thấp, công tác vệ sinh môi trường chưa đảm bảo, ...

          3- Nhiệm vụ tháng tới

          - Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ, làng nghề....để tăng thu nhập cho nhân dân.

          - Chỉ đạo các xã tiếp tục thực hiện xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, triển khai thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu; thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, tuyên truyền người dân tham gia BHYT, Chương trình Mỗi xã 01 sản phẩm.

          - Đôn đốc 03 xã Hợp Lý, Nhân Chính, Đức Lý tập trung chỉnh trang cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường, cảnh quan nông thôn.

          - Đôn đốc các ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công phụ trách tiêu chí đảm bảo duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu.​


Bản tin NTM