Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin xây dựng Nông thôn mới tháng 4/2022

Bản tin Nông thôn mới  
Tin xây dựng Nông thôn mới tháng 4/2022

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành

          Chỉ đạo các xã tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, Đề án Mỗi xã một sản phẩm.

Chỉ đạo xã Chính Lý, xã Trần Hưng Đạo hoàn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022; xã Tiến Thắng tập trung triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành năm 2023.

          Chỉ đạo các địa phương triển khai trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa, vệ sinh môi trường tạo cảnh quan môi trường nông thôn.

          Tập trung chỉ đạo khắc phục thiên tai, chủ động chăm sóc, bảo vệ cây trồng - vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đẩy mạnh phát triển công nghiệp - dịch vụ - thương mại trên địa bàn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện.

          2. Kết quả thực hiện

          Trong tháng các xã tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với Đề án Mỗi xã 01 sản phẩm, phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đối với sản phẩm đăng ký OCOP năm 2021, xây dựng kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-2025. Các ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công phụ trách tiêu chí đôn đốc, hướng đảm bảo duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu. Tập trung tuyên truyền vận động nhân dân dọn vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, nơi công cộng. Tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Tập trung chỉnh trang, nâng cấp sửa chữa các hạng mục về giao thông, xây dựng cơ sở trường học, trụ sở làm việc, Nhà văn hóa trung tâm và một số công trình khác; chỉnh trang, bổ sung trang thiết bị, khánh tiết các nhà văn hóa theo quy định.

* Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Một số địa phương chưa quan tâm chỉ đạo việc nâng cao các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt, một số ngành liên quan của huyện chưa sâu sát, kiểm tra, đôn đốc thưởng xuyên, do đó một số chỉ tiêu, tiêu chí chưa đảm bảo, nhất là các tiêu chí động như tỷ lệ người dân có thể BHYT một số đơn vị còn thấp, công tác vệ sinh môi trường chưa đảm bảo, …

3- Nhiệm vụ thời gian tới

          Ngày 02/3/2022, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu; triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và giao chỉ tiêu năm 2022 như sau:

          * Về mục tiêu

          - Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới xã, huyện; từng bước thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

          - Năm 2022 phấn đấu có 1 - 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, thống nhất giao 02 xã Chính Lý, Trần Hưng Đạo hoàn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 (xã Chính Lý nổi trội về Y tế, xã Trần Hưng Đạo nổi trội về Văn hóa); xã Tiến Thắng tập trung triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành năm 2023; các xã còn lại đạt từ 5 chỉ tiêu nông thôn mới kiểu mẫu trở lên.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn: Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 64 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,5%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 71,2%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 92%; phấn đấu 99,3% tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh, tỷ lệ rác thải được xử lý theo quy định đạt 96,6%; 9 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao cấp tỉnh trở lên (trong đó phát triển thêm ít nhất 02 sản phẩm mới).

          * Về nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm:

          - Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu. Làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Duy trì, giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu đã đạt và hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu còn chưa đạt.

          - Các xã (kể cả 5 xã đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu) triển khai rà soát, đánh giá thực trạng, mức độ đạt chuẩn các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu của địa phương; quan tâm các tiêu chí, chỉ tiêu cần nhiều nguồn kinh phí như: hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, trường học,…; các tiêu chí, chỉ tiêu động như: môi trường, thu nhập, hộ nghèo, y tế… để xây dựng kế hoạch cụ thể với lộ trình và các giải pháp triển khai thực hiện nhằm hoàn thành kế hoạch đúng tiến độ đề ra.

          - Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên tinh thần “Nhà nước và nhân dân cùng làm", trong đó nguồn lực đầu tư của Nhà nước là quan trọng, nguồn lực đầu tư, đóng góp tại chỗ của nhân dân, của xã hội.

          - Các thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các cơ quan có liên quan đến các tiêu chí, chỉ tiêu; các thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách xã thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện chỉ tiêu, tiêu chí do ngành phụ trách; chủ động phối hợp với địa phương rà soát thực trạng, tiến độ thực hiện, kịp thời phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các lĩnh vực phụ trách. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã rà soát thực trạng, xây dựng đề án và kế hoạch, lộ trình thực hiện; đôn đốc các ngành liên quan tiêu chí phụ trách triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ; tổng hợp báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo.

          - Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện phát động hội viên, đoàn viên, nhân dân hưởng ứng phong trào toàn dân tham gia dọn vệ sinh môi trường; trồng, chăm sóc và bảo vệ hoa, cây xanh đã trồng trên các tuyến đường, cơ quan, công sở, trường học... tạo cảnh quan môi trường nông thôn. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện của tổ chức hội cấp dưới, nhất là các tuyến đường tự quản, tuyến đường hoa do đoàn thể được giao phụ trách. Đây là một tiêu chí đánh giá, xếp loại phong trào thi đua năm 2022.

          - Đối với 3 xã Chính Lý, Trần Hưng Đạo, Tiến Thắng, giao các cơ quan chuyên môn của huyện chịu trách nhiệm hướng dẫn và cùng với xã rà soát chỉ tiêu, tiêu chí do ngành phụ trách, phối hợp cùng xã xây dựng kế hoạch xác định lộ trình thực hiện cụ thể theo từng việc, từng tháng. Đặc biệt quan tâm về hạ tầng giao thông, nhà văn hóa xã, thôn; rà soát tuyến đường trồng hoa, cây xanh, cảnh quan môi trường... Đối với tiêu chí nổi trội về y tế có kế hoạch cụ thể về cơ sở vật chất y tế, vườn thuốc nam, sổ theo dõi sức khỏe nhân dân...


Bản tin NTM