Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin xây dựng Nông thôn mới tháng 5/2022

Bản tin Nông thôn mới  
Tin xây dựng Nông thôn mới tháng 5/2022

          1. Về công tác chỉ đạo, điều hành

          Chỉ đạo các xã tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, Đề án Mỗi xã một sản phẩm.

          Chỉ đạo các địa phương triển khai trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa, vệ sinh môi trường tạo cảnh quan môi trường nông thôn.

          Tập trung chỉ đạo khắc phục thiên tai, chủ động chăm sóc, bảo vệ cây trồng - vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đẩy mạnh phát triển công nghiệp - dịch vụ - thương mại trên địa bàn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện.

          2. Kết quả thực hiện

          Trong tháng các xã tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, Đề án Mỗi xã 01 sản phẩm. Các ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công phụ trách tiêu chí đôn đốc, hướng dẫn đảm bảo duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu. Tập trung tuyên truyền vận động nhân dân dọn vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, nơi công cộng. Tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Tập trung chỉnh trang, nâng cấp sửa chữa các hạng mục về giao thông, xây dựng cơ sở trường học, trụ sở làm việc, Nhà văn hóa trung tâm và một số công trình khác; chỉnh trang, bổ sung trang thiết bị, khánh tiết các nhà văn hóa theo quy định.

          * Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Một số địa phương chưa quan tâm chỉ đạo việc nâng cao các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt, một số ngành liên quan của huyện chưa sâu sát, kiểm tra, đôn đốc thưởng xuyên, do đó một số chỉ tiêu, tiêu chí chưa đảm bảo, nhất là các tiêu chí động như tỷ lệ người dân có thể BHYT một số đơn vị còn thấp, công tác vệ sinh môi trường chưa đảm bảo.

          3- Nhiệm vụ thời gian tới

          - Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ, làng nghề....để tăng thu nhập cho nhân dân.

          - Chỉ đạo các xã tiếp tục thực hiện xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, triển khai thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu; thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, tuyên truyền người dân tham gia BHYT, Chương trình Mỗi xã 01 sản phẩm.

          - Đôn đốc các xã rà soát kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định 318, Quyết định 319 của Thủ tưởng Chính phủ.

          - Đôn đốc các ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công phụ trách tiêu chí đảm bảo duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu.


Bản tin NTM