Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin xây dựng Nông thôn mới tháng 9/2020

Bản tin Nông thôn mới  
Tin xây dựng Nông thôn mới tháng 9/2020

         ​1- Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo

          Chỉ đạo các xã tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí quốc gia; Đề án Mỗi xã một sản phẩm.

          Chỉ đạo các địa phương tập trung triển khai trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường.

          Tập trung chỉ đạo khắc phục thiên tai, chủ động chăm sóc, bảo vệ cây trồng – vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đẩy mạnh phát triển công nghiệp - dịch vụ - thương mại trên địa bàn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện.

          2- Kết quả cụ thể:

          * Kết quả thực hiện tiêu chí 20 xã đạt chuẩn Nông thôn mới:

          Xã Nhân Bình: Đạt 18/19 tiêu chí, 48/49 chỉ tiêu, đạt 99/100 điểm.

          Xã Xuân Khê: Đạt 19/19 tiêu chí, 48/49 chỉ tiêu, đạt 100/100 điểm.

          Xã Nhân Mỹ: Đạt 18/19 tiêu chí, 47/49 chỉ tiêu, đạt 97/100 điểm.

          Xã Nhân Nghĩa: Đạt 18/19 tiêu chí, 48/49 chỉ tiêu, đạt 97/100 điểm

          Xã Công Lý: Đạt 18/19 tiêu chí, 47/49 chỉ tiêu, đạt 99/100 điểm.

          Xã Nhân Khang: Đạt 18/19 tiêu chí, 48/49 chỉ tiêu, đạt 99/100 điểm.

          Xã Văn Lý: Đạt 17/19 tiêu chí, 47/49 chỉ tiêu đạt 98/100 điểm.

          Xã Nhân Chính: Đạt 18/19 tiêu chí, 48/49 chỉ tiêu, đạt 98/100 điểm

          Xã Chân Lý: Đạt 18/19 tiêu chí, 48/49 chỉ tiêu, đạt 99/100 điểm

          Xã Đạo Lý: Đạt 18/19 tiêu chí, 48/49 chỉ tiêu đạt 97/100 điểm.

          Xã Nguyên Lý: Đạt 18/19 tiêu chí, 48/49 chỉ tiêu đạt 99/100 điểm.

          Xã Hợp Lý: Đạt 17/19 tiêu chí, 47/49 chỉ tiêu đạt 98/100 điểm.

          Xã Chính Lý: Đạt 17/19 tiêu chí, 47/49 chỉ tiêu đạt 98/100 điểm.

          Xã Bắc Lý: Đạt 16/19 tiêu chí, 46/49 chỉ tiêu đạt 96/100 điểm.

          Xã Trần Hưng Đạo: Đạt 18/19 tiêu chí, 48/49 chỉ tiêu đạt 97/100 điểm.

          Xã Tiến Thắng: Đạt 18/19 tiêu chí, 48/49 chỉ tiêu đạt 99/100 điểm.

          Xã Nhân Thịnh: Đạt 18/19 tiêu chí, 48/49 chỉ tiêu đạt 98/100 điểm.

          Xã Phú Phúc: Đạt 18/19 tiêu chí, 48/49 chỉ tiêu đạt 98/100 điểm.

          Xã Đức Lý: Đạt 17/19 tiêu chí, 47/49 chỉ tiêu đạt 98/100 điểm.

          Xã Hòa Hậu: Đạt 18/19 tiêu chí, 48/49 chỉ tiêu đạt 98/100 điểm.