Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tình hình vi phạm pháp luật về đê điều tuyến đê Hữu Hồng huyện Lý Nhân

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp  
Tình hình vi phạm pháp luật về đê điều tuyến đê Hữu Hồng huyện Lý Nhân
Xem chi tiết tại đây: document (1).pdf