Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện năm 2021

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện năm 2021

1.Thực hiện kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn  bản hướng dẫn thi  hành;  nâng  cao  hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về vi phạm hành chính trên địa bàn huyện.

2.Đẩy  mạnh  công  tác tuyên  truyền,  phổ biến  Luật  Xử lý  vi  phạm  hành chính; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; thực hiện tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính.

3.Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, địa phương; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành; Ủy  ban  nhân  dân cácxã,  thị trấn trong  việc  xử lý  vi  phạm  hành  chính  và  trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu để phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý  vi  phạm  hành  chính;  kiện  toàn  tổ chức,  biên  chế đảm  bảo  quản  lý  thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện.​

Xem chi tiết tại đây: document - 2021-06-15T104809.546.pdf