Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Lý Nhân tổ chức hội nghị tổng kết năm 2019

Tin tức, sự kiện  
Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Lý Nhân tổ chức hội nghị tổng kết năm 2019
Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Lý Nhân tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo và trung tâm chính trị năm 2019

          Năm 2019, Trung tâm BDCT huyện Lý Nhân đã chủ động bám sát kế hoạch được giao, nội dung chuyên đề bồi dưỡng được chọn lựa kỹ lưỡng, bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo huyện ủy, của ngành dọc cấp trên và nhu cầu thực tiễn ở cơ sở. Đội ngũ báo cáo viên được mời giảng là những người có kinh nghiệm thực tiễn lâu năm và có phương pháp truyền tải kiến thức dễ nghe,  dễ hiểu. Cơ sở vật chất,  trang thiết bị phục vụ mở lớp luôn được đảm bảo. Trong năm, trung tâm đẫ phối hợp mở 38/30 lớp, hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho 5065 lượt cán bộ, đảng viên trong huyện đạt gần 127%KH. Tổ chức phối hợp tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương nhằm tạo sự đồng thuận về nhận thức và hành động cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Chú trọng công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội, nhất là những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở cơ sở để kịp thời phản ánh, các vấn đề tư tưởng trên địa bàn huyện. Qua đó, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng và thực hiện các mục tiêu phát triển KT- XH của huyện.

Năm 2020 trung tâm chính trị huyện Lý Nhân tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chỉ thị số 35 của Bộ chính tri về Đại hội đảng bộ các cấp; tuyên truyền chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM; tuyên truyền những ngày lễ kỷ niệm của đất nước, của địa phương; triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, hoàn thiện xuất bàn cuốn lịch sử Đảng bộ huyện./