Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng cuối vụ Mùa và tổ chức tiêm phòng gia súc, gia cầm

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Tuyên truyền phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng cuối vụ Mùa và tổ chức tiêm phòng gia súc, gia cầm

Cuối tháng 9, các trà lúa vụ Mùa trên địa bàn huyện đang trong giai đoạn chắc xanh đến bắt đầu thu hoạch, các địa phương đã tập trung chỉ đạo phun phòng trừ sâu bệnh hại theo hướng dẫn của ngành chuyên môn, thực hiện tốt việc chăm sóc, thường xuyên bám sát đồng ruộng đảm bảo cho cây lúa phát triển thuận lợi.

Tuy nhiên do thời tiết diễn biến bất thường, mưa, nắng xen kẽ, các đợt mưa kéo dài nhiều ngày nên tình hình sâu bệnh hại cuối vụ Mùa phát sinh gây hại. Qua kiểm tra thực tế cho thấy một số địa phương nông dân chủ quan không phun hoặc phun không đảm bảo theo nguyên tắc, do đó rầy nâu, rầy lưng trắng cuối vụ co nơi còn mật độ cao...

Để bảo vệ và phòng trừ kịp thời sâu bệnh hại cuối vụ Mùa đạt hiệu quả. Đồng thời làm tốt công tác tiêm phòng vụ Thu cho đàn gia súc, gia cầm, đề nghị các các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, các ngành, đoàn thể thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, Tuyên truyền về tình hình sâu bệnh hại lúa cuối vụ Mùa cho nhân dân. chỉ đạo các HTX NN, nhân viên bảo vệ thực vật, khuyến nông viên thường xuyên kiểm tra đồng ruộng; tập trung phòng trừ các đối tượng sâu bệnh hại trong thời gian từ nay đến cuối vụ theo hướng dẫn của ngành chuyên môn. Sử dụng thuốc, thời điểm phun và kỹ thuật phòng trừ các đối tượng dịch hại theo hướng dẫn của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện.

Thứ hai, Tập trung tuyên truyền các hộ chăn nuôi tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và kế hoạch tiêm phòng vụ Thu. Rà soát, thống kê đàn gia súc gia cầm, phân loại diện phải tiêm phòng trong từng đợt; bố trí lực lượng, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ tiêm phòng và tổ chức tiêm phòng đạt hiệu quả.

Thứ ba, Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện phối hợp với các ngành liên quan cử cán bộ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các địa phương làm tốt công tác phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng; thực hiện kế hoạch tiêm phòng vụ Thu đàn gia súc, gia cầm.

Thứ tư, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện làm tốt công tác phát hiện sâu bệnh hại; phân công cán bộ bám sát cơ sở, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh hại cây trồng cuối vụ Mùa; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tiêm phòng vụ Thu cho đàn gia súc, gia cầm.

Thứ năm, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện, Đài Truyền thanh các xã, thị trấn viết tin, bài về tình hình sâu bệnh hại cây trồng; kế hoạch tiêm phòng vụ Thu cho đàn gia súc, gia cầm đạt hiệu quả.


Bản tin nông thôn mới