Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND huyện Lý Nhân thảo luận các báo cáo trình tại kỳ họp thứ năm HĐND huyện khóa XX

Tin tức, sự kiện  
UBND huyện Lý Nhân thảo luận các báo cáo trình tại kỳ họp thứ năm HĐND huyện khóa XX
Sáng ngày 25/11/2021, UBND huyện Lý Nhân tổ chức hội nghị thảo luận các báo cáo trình tại kỳ họp thứ năm HĐND huyện khóa XX. Đồng chí Nguyễn Thành Thăng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp vào các báo cáo của UBND huyện trình tại kỳ họp thứ năm HDND huyện khóa XX, trong đó tập trung vào hai Báo cáo về kết quả phát triển kinh tế xã hội của huyện giai đoạn 2015-2020 và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Theo đó, trong giai đoạn 2015-2020, nhất là trong năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, xong tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục có chuyển biến tích cực và đạt kết quả đáng khích lệ. Huyện đã chỉ đạo thực hiện tốt “mục tiêu kép", vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phòng chống, khống chế dịch bệnh trên đàn vật nuôi; công tác xây dựng nông thôn mới, xây dựng các sản phẩm OCOP được quan tâm. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển khá; quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản được tăng cường; thu chi ngân sách đảm bảo đúng luật; Văn hóa, xã hội chuyển biến về chất lượng; an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ và kịp thời. Kỷ luật kỷ cương hành chính được giữ vững; an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Trên cơ sở nội dung các dự thảo Báo cáo các đại biểu các thành viên UBND huyện, lãnh đạo các ngành  đã phát biểu đóng góp ý kiến vào dự thảo các báo cáo của UBND huyện; Đồng thời, xác định mục tiêu và tập trung thảo luận các giải pháp, nhiệm vụ trong việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế -xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện trong năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị (1).png

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Thăng- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đề nghị Văn phòng HĐND& UBND huyện tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên UBND huyện, lãnh đạo các ngành và tiếp tục bổ sung các góp ý vào báo cáo của UBND huyện, trong đó, cần nêu rõ hơn những kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại, các giải pháp cụ thể. Đồng thời đề nghị các phòng chuyên môn trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo, đôn đốc các xã thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, đặc biệt trong thời điểm này cần tập trung tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh Covid-19./.