Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND xã Chính Lý tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng mô hình “ Dòng họ không có tội phạm và tệ nạn ma túy ”.

Tin tức, sự kiện  
UBND xã Chính Lý tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng mô hình “ Dòng họ không có tội phạm và tệ nạn ma túy ”.

Tại hội nghị triển khai, Đảng ủy, lãnh đạo UBND xã đã thông qua Nghị quyết, Kế hoạch triển khai xây dựng mô hình “Dòng họ không có tội phạm và tệ nạn ma túy" với các nội dung chính, như: Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng mô hình; ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các dòng học, các gia đình trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn ma túy; phổ biến hòm thư, đường dây nóng báo tin tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội…

Việc triển khai mô hình nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, trách nhiệm của chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong toàn xã. Từ đó nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong dòng họ chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể, chính quyền, địa phương, công an xã để ngăn chặn và đẩy lùi tội phạm, tệ nạn ma túy, góp phần đảm bảo An ninh trật tự và phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Cũng tại Hội nghị, đại diện các dòng họ trên địa bàn xã đã ký cam kết thực hiện hiệu quả mô hình “ Dòng họ không có tội phạm và tệ nạn ma túy "./.