Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã Xuân Khê thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Tin tức, sự kiện  
Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã Xuân Khê thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.
Xác định rõ Kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo cơ bản của Đảng. Ra Nghị quyết mà không có kiểm tra, giám sát thì coi như không có lãnh đạo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát là để góp phần đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng đã đề ra. Trong 10 năm qua, thực hiện Nghị quyết trung ương 5 (khóa X) UBKT Đảng ủy xã Xuân Khê đã tích cực tham mưu với BCH Đảng bộ thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hàng năm UBKT Đảng ủy tham mưu với Đảng ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát của UBKT Đảng ủy. Đầu nhiệm kỳ Đại hội tham mưu với Đảng ủy xây dựng quy chế làm việc của BCH Đảng bộ, của UBKT Đảng ủy, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa của Đảng ủy, kế hoạch kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy và hàng năm tham mưu với Đảng ủy xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện thắng lợi chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đã đề ra. Căn cứ vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương từng năm, cả nhiệm kỳ để xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sá cho phù hợp, quan tâm tới thời gian, nội dung, đối tượng, kiểm tra, giám sát. Kiểm tra, giám sát phải có trọng tâm trọng điểm góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng ủy và Nghị quyết của cấp trên đề ra.  Các cuộc kiểm tra, giám sát đề ra phải thực hiện một cách nghiêm túc chu đáo hoàn thành được mục đích yêu cầu không qua loa, chiếu lệ. Phối hợp với giám sát HĐND,  giám sát của UB MTTQ xã theo quyết định 217 tránh trùng lặp về nội dung và đối tượng được kiểm tra, giám sát. Các cuộc kiểm tra, giám sát được chuẩn bị khá kỹ từ việc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đến ra quyết định thành lập đoàn  kiểm tra, giám sát. Xác định nội dung xây dựng đề cương để cho đối tượng được kiểm tra, giám sát viết báo cáo theo nội dung đề cương, kiểm tra tốt nội dung báo cáo. Ra thông báo kiểm tra, giám sát và tiến hành kiểm tra, giám sát, để cuộc kiểm tra, giám sát đạt kết quả tốt thì báo cáo của đối tượng được kiểm tra, giám sát phải gửi sớm cho đoàn kiểm tra, giám sát để nghiên cứu, đánh giá. Ra thông báo kết quả giám sát và kết luận kiểm tra, lưu trữ hồ sơ chặt chẽ. Đặc biệt là quan tâm tới những nội dung, hạn chế, tồn tại để khắc phục, biện pháp khắc phục, đó là nội dung hậu kiểm tra, giám sát được UBKT Đảng ủy đặc biệt quan tâm. Thông qua kiểm tra, giám sát đã giúp cho chi bộ, đảng viên được kiểm tra, giám sát thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng, nhà nước phòng ngừa kịp thời những vi phạm, thiếu sót, khuyết điểm.

Đối với nhiệm vụ kiểm tra, tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Xác định đây là một việc khó, tốn nhiều thời gian, các đồng chí thành viên UBKT Đảng ủy đều  là cán bộ kiêm nhiệm rất khó khăn về thời gian. Trong 10 năm qua UBKT Đảng ủy đã mạnh dạn tham mưu với Đảng ủy tổ chức 3 cuộc kiểm tra đối với 3 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Đặc biệt năm 2013 thực hiện nhiệm vụ dồn đổi ruộng đất nông nghiệp ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn UBKT Đảng ủy  đã tiếp nhận được đơn tố cáo của công dân về việc tố cáo đồng chí bí thư chi bộ trưởng tiểu ban dồn đổi ruộng đất xóm 8; Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện không đúng đề án dồn đổi ruộng đất nông nghiệp đã được UBND xã phê duyệt. UBKT Đảng ủy đã báo cáo với thường trực Đảng ủy chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Thành lập tổ kiểm tra để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra. Sau kiểm tra UBKT Đảng ủy có kết luận đồng chí bi thư chi bộ trưởng tiểu ban dồn đổi ruộng đất nông nghiệp xóm 8 có khuyết điểm đến mức phải xử lý kỷ luật. UBKT Đảng ủy yêu cầu chi bộ tổ chức thực hiện quy trình xét kỷ luật đối với đồng chí bí thư chi bộ xóm 8 đúng theo quy định góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được công tác kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy vẫn còn một số tồn tại hạn chế đó là: Công tác kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và Đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm vẫn còn ít; Công tác tự kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên ở một số chi bộ còn hạn chế. Trong thời gian tới, UBKT Đảng ủy xã Xuân Khê tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Từng thành viên UBKT Đảng ủy tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, dành nhiều thời gian cho công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm để giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Phối hợp giải quyết tốt đơn thư của công dân không để tồn đọng, kéo dài, khiếu kiện vượt cấp./.