Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Lý Nhân tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2

Tin tức, sự kiện  
Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Lý Nhân tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2
Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Lý Nhân tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tại hội nghị các đại biểu được nghe báo cáo tình hình giới thiệu những người ứng cử, ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 69 người. Về cơ cấu thành phần đại biểu là nữ 33 người chiếm 47,8%, đại biểu trẻ tuổi 25 người chiếm tỷ lệ 36,23%, đại biểu người ngoài Đảng 6 người chiếm 8,7%, đại biểu tái cử 14 người chiếm 40%. Như vậy so với lần hiệp thương lần 1, số người giới thiệu ứng cử giảm 1 người nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, thành phần đã quy định.

Thời gian tới ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Lý Nhân sẽ triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú về đại biểu ứng cử HĐND  nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo khách quan, dân chủ, đúng quy định của pháp luật./