Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc kết thúc nhận đơn phúc khảo kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục huyện Lý Nhân năm 2023

Tin tức, sự kiện  
Về việc kết thúc nhận đơn phúc khảo kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục huyện Lý Nhân năm 2023
Ngày 09/10/2023, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục huyện Lý Nhân có thông báo số 04/TB-HĐTD về việc thông báo kết quả điểm thi viết vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục huyện Lý Nhân năm 2023.

Đến thời điểm 17h00 ngày 23/10/2023, kết thúc thời gian nhận đơn phúc khảo theo quy định, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục huyện Lý Nhân năm 2023 không nhận được đơn đề nghị phúc khảo nào của người dự tuyển vòng 2; không nhận được bất kỳ ý kiến phản ánh nào của người dự tuyển, của nhân dân và của các cơ quan chức năng liên quan đến công tác tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục huyện Lý Nhân, liên quan đến thông tin của người đăng ký dự tuyển và kết quả điểm thi viết vòng 2 của người dự xét tuyển vòng 2 thuộc Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục huyện Lý Nhân năm 2023