Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc phê duyệt Kếhoạch lựa chọn nhà thầu lậpDự ánĐiều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lý Nhân đến năm 2030, tầ...

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất  
Về việc phê duyệt Kếhoạch lựa chọn nhà thầu lậpDự ánĐiều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lý Nhân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

1. Tên đồ án: Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lý Nhân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

2.Chủ đầu tư:Sở Xây dựng.

3. Địa điểm:huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

4. Tổng kinh phí:671,1triệu đồng(trong đó:giá trịphần công việc đã thực hiện:54,4  triệu đồng, giá trị phần công việc không  áp  dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 122,7triệu đồng, giá trị phần công việc thuộc Kế hoạch lựachọn nhà thầu:494,0triệuđồng).

5. Nguồn vốn:tài trợ từ tổchức, cá nhân.

6. Thời gian thực hiện: Năm2021.

document - 2021-06-12T165520.874.pdf