Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc tiếp tục tạm dừng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, ...

Tin tức, sự kiện  
Về việc tiếp tục tạm dừng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã
Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân về việc tiếp tục tạm dừng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã​;
- Tiếp tục tạm dừng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã kể từ ngày 17/5/2021.
- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các nhân thực hiện sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và Bưu chính công ích khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã.
- Đối với các thủ tục hành chính mang tính chất cấp thiết như: đăng ký khai tử... thực hiện bố trí việc tiếp nhận và giải quyết thực hiện nghiêm theo hướng dẫn về phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế.