Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc tiếp tục tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã