Skip Ribbon Commands
Skip to main content

V/v điều chỉnhbảng giá tính thuế tài nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của UBND t...