Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách thủ tục Hành chính

Danh sách thủ tục hành chính  
thủ tục hành chính
STTTên Thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan giải quyết
1 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Giao thông vận tải Cấp huyện
2 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Giao thông vận tải Cấp huyện
3 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Giao thông vận tải Cấp huyện
4 Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội. Lao động - Thương binh và Xã hội Cấp huyện
5 Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội Lao động - Thương binh và Xã hội Cấp huyện
6 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lao động - Thương binh và Xã hội Cấp huyện
7 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lao động - Thương binh và Xã hội Cấp huyện
8 Hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) Lao động - Thương binh và Xã hội Cấp huyện
9 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bi thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Lao động - Thương binh và Xã hội Cấp huyện
10 Thực hiện trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật Lao động - Thương binh và Xã hội Cấp huyện
11 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Lao động - Thương binh và Xã hội Cấp huyện
12 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Lao động - Thương binh và Xã hội Cấp huyện
13 Công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Nội vụ Cấp huyện
14 Thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Nội vụ Cấp huyện
15 Phê duyệt điều lệ Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Nội vụ Cấp huyện
16 Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Nội vụ Cấp huyện
17 Đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Nội vụ Cấp huyện
18 Tự giải thể hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Nội vụ Cấp huyện
19 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Nội vụ Cấp huyện
20 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Cấp huyện
21 Bố trí ổn định dân cư trong huyện Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Cấp huyện
22 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Phổ biến giáo dục pháp luật Cấp huyện
23 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Tài nguyên và Môi trường Cấp huyện
24 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Thông tin và truyền thông Cấp huyện
25 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Thông tin và truyền thông Cấp huyện
26 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Thông tin và truyền thông Cấp huyện
27 Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Thông tin và truyền thông Cấp huyện
28 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Thông tin và truyền thông Cấp huyện
29 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Thông tin và truyền thông Cấp huyện
30 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Văn hóa Cấp huyện
>>>|
Previous Page 1-30 Next Page