Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đăng ký công trình, dự án phục vụ lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023

Thông báo  
Đăng ký công trình, dự án phục vụ lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023
Xem chi tiết tại đây: CV ngay 7.2022 UBH (DK_KHSDD_2023_LN).pdf

Để đảm bảo tiến độ trình thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện chậm nhất xong trước ngày 30/8/2022. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, làm căn cứ thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và triển khai lập, trình thẩm định, phê duyệt Kế hoạch sử đụng đất năm 2023 huyện Lý Nhân đúng quy định, đảm bảo tiến độ không ảnh hưởng tới việc chậm đầu tư của các công trình, dự án (gọi chung là Dự án). Đồng thời, có cơ sở tổng hợp, lập hồ sơ Danh mục các Dự án thu hồi đất, Dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa năm 2023 gửi về Sở TN&MT để tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết làm cơ sở lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, chủ đầu tư các Dự án có sử dụng đất trên địa bàn huyện năm 2023 thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với các phòng, ban, cơ quan chuyên môn của huyện

- Xác định nhu cầu sử dụng đất và đề xuất các Dự án sử dụng đất đủ điều kiện thực hiện trong năm 2023 (Dự án đã có đủ căn cứ pháp lý thực hiện thu hồi đất, giao đất theo quy định mà chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện).

(Theo Biểu mẫu gửi kèm).

2. Đối với UBND các xã, thị trấn

- Xác định nhu cầu sử dụng đất của địa phương và đề xuất Danh mục các Dự án sử dụng đất thực hiện trong năm 2023 đã có đủ căn cứ pháp lý thực hiện thu hồi đất, giao đất mà chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện.

- Thông tin rộng rãi đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân biết và đăng ký nhu cầu sử dụng đất thực hiện trong năm 2023 đảm bảo đủ điều kiện theo quy định.

(Theo Biểu mẫu gửi kèm). 

3. Đề nghị các Sở, ban, ngành của tỉnh căn cứ vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2021-2025 của tỉnh, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển của ngành đăng ký các Dự án đủ điều kiện có nhu cầu sử dụng đất thực hiện trong năm 2023.

(Theo Biểu mẫu gửi kèm). 

4. Về hồ sơ pháp lý gửi kèm của từng công trình, dự án đăng ký

Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện nhận được tài liệu, hồ sơ đề nghị của các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn, tổ chức, hộ cá nhân đăng ký Danh mục Dự án trình HĐND tỉnh, Dự án đăng ký trong Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện, tuy nhiên, một số đơn vị gửi không đầy đủ hồ sơ theo quy định, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, sở, ngành, UBND các xã, thị trấn, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan khi lập Danh mục Dự án cũng như thu thập hồ sơ gửi về Phòng TN&MT huyện đảm bảo đầy đủ, đúng quy định, tránh việc phải gửi hồ sơ, tài liệu nhiều lần, cụ thể như sau:

4.1. Danh mục Dự án thu hồi đất

- Phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất, Quy hoạch xây dựng cấp xã, Quy hoạch ngành, lĩnh vực,… đã được phê duyệt theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 11/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ;

- Các Dự án thu hồi đất đăng ký trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là Dự án còn tiến độ đầu tư theo Dự án đầu tư được chấp thuận, phê duyệt;

- Hồ sơ về Dự án đầu tư đăng ký gửi kèm phải có đầy đủ nội dung, tài liệu chứng minh các số liệu được ghi trên Danh mục Dự án (Thông tin về quy hoạch, vị trí, địa điểm, diện tích Dự án cần thực hiện, diện tích từng loại đất sử dụng);

- Các văn bản xác lập theo quy chế làm việc đã được ban hành (đặc biệt là Quy chế làm việc của Tỉnh ủy liên quan đến Dự án).

4.2. Danh mục Dự án cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

- Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư còn hiệu lực thực hiện (nếu có).

- Các văn bản xác lập theo quy chế làm việc đã được ban hành (đặc biệt là Quy chế làm việc của Tỉnh ủy liên quan đến Dự án).

4.3. Các Dự án đăng ký thực hiện trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện ngoài đáp ứng các điều kiện nêu trên, cần đảm bảo các điều kiện sau:

*) Đối với Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách:

- Có hồ sơ chứng minh xác định được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch;

- Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

- Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 hoặc Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

*) Các Dự án dân sinh bức xúc:

- Có Văn bản thông báo chỉ đạo hoặc Kết luận của cấp có thẩm quyền;

- Có Bản vẽ ranh giới khu đất Quy hoạch.

*) Đối với Dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách:

- Trường hợp Dự án thuộc đối tượng Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62, Luật đất đai năm 2013:

+ Đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư; Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng khu đất tỷ lệ 1/500 được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Đảm bảo khả năng thực hiện trong năm 2023;

+ Nêu cụ thể thêm các thông tin về tổng diện tích thực hiện Dự án, diện tích đã thu hồi và diện tích cần thu hồi trong năm 2023.

- Các trường hợp xin chuyển mục đích sử dụng sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân yêu cầu phải có đầy đủ các hồ sơ sau:

+ Đơn xin chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân có xác nhận của UBND cấp xã; (Có Mẫu đơn gửi kèm theo Công văn).

+ Bản sao Giấy chứng nhận QSD đất của thửa đất xin chuyển mục đích.

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn khi tiếp nhận Hồ sơ xin chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhận cần kiểm tra, xác nhận nhu cầu sử dụng đất thật sự, kiểm tra vị trí xin chuyển mục đích có phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất, Quy hoạch chung xây dựng cấp xã mới xác nhận vào Đơn xin chuyển mục đích. Đối với các vị trí đủ điều kiện phải xác định cụ thể về diện tích xin chuyển, chuyển từ loại đất gì sang đất ở, khả năng thực hiện, tránh tình trạng đăng ký tràn lan, tỷ lệ thực hiện quá thấp (có đơn vị không thực hiện hồ sơ xin CMĐ nào trong năm đăng ký).

5. Việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất gửi về UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) bằng văn bản, qua Hệ thống quản lý văn bản điều hành tỉnh Hà Nam, đồng thời gửi file mềm về địa chỉ e-mail: phongtnmt.ln@gmail.com. Thời hạn gửi về Phòng TN&MT chậm nhất trước ngày 20/8/2022 để tổ chức lập, trình thẩm định Hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện.

Trường hợp các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện chậm việc lập và nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ căn cứ pháp lý của Dự án đăng ký không đầy đủ theo nội dung nêu trên sẽ không được tổng hợp để lập và tổng hợp vào Kế hoạch sử dụng đất.

Việc đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện, UBND huyện sẽ có Văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn sau.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo nộp hồ sơ đăng ký kịp thời đầy đủ và đảm bảo đúng nhu cầu sử dụng đất; đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh đăng ký nhu cầu sử dụng đất theo nội dung trên./.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH
 

- Như kính gửi;

- UBND tỉnh;

- Sở TN&MT tỉnh;                          (để b/c)

- TT HU, TT HĐND huyện;

- Lãnh đạo UBND huyện;

- Lưu: VT, hs.

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Thăng


(Biểu mẫu)

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐĂNG KÝ TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 HUYỆN LÝ NHÂN

 
(Kèm theo Công văn số: 804/UBND-TN&MT ngày 20/7/2022 của UBND huyện) 
SttTên công trình, dự ánTổng diện tích
 (ha)
Diện tích hiện trạng (ha) (*)Diện tích tăng thêm (Diện tích thực hiện năm 2023)Địa điểmVị trí trên BĐ địa chính Căn cứ pháp lý   (**)Tiến độ thực hiệnKế hoạch ghi vốn (vốn ngân sách)
Diện tích
 (ha)
Sử dụng vào loại đất (ha)(Tờ) thửa cũ(Tờ) thửa mới
LUCLUKBHKCLNNTSNKHTMDSKCDGTDTLDVHDNLNTDDCHONTODTTSCSONMNCPNKCSD
ACÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 61, KHOÀN 1, KHOẢN 2, ĐIỀU 62, LUẬT ĐẤT ĐAI  
ICÔNG TRÌNH, DỰ ÁN MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH ĐIỀU , LUẬT ĐẤT ĐAI  
*Đất quốc phòng                               
*Đất an ninh                               
*…......                               
IICÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐỂ PHÁT TRIỂN KT-XH VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG (KHOẢN 1, KHOẢN 2, ĐIỀU 62, LUẬT ĐẤT ĐAI)  
*Đất Khu công nghiệp                               
BCÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CÒN LẠI  
ICÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT DO HĐND TỈNH CHẤP THUẬN (KHOẢN 3, ĐIỀU 62, LUẬT ĐẤT ĐAI)  
*Đất Cụm công nghiệp                               
*Đất ở tại nông thôn                               
*Đất ở tại đô thị                               
*Dự án Khu đô thị                               
*Đất giao thông                               
*Đất thủy lợi                               
*Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo      .                         
*Đất năng lượng                               
*…............................                               
IICÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT (CÓ SỬ DỤNG VÀO ĐẤT TRỒNG LÚA)  
*Đất nông nghiệp khác                               
*Đất thương mại, dịch vụ                               
*Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp                               
*….................                               
IIICÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN  KHÁC (Đã được giao đất/Không sử dụng vào đất trồng lúa)  
*Đất ở tại nông thôn                               
*Dự án Khu dân cư                               
*Đất ở đô thị                               
*Đất nông nghiệp khác                               
*Đất thương mại, dịch vụ                               
*….................                               
IVVỊ TRÍ XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN  
 Chuyển mục đích SDĐ hộ ông/bà ….....                               
 Chuyển mục đích SDĐ hộ ông/bà ….....                               

 

Người lập biểuCƠ QUAN/ ĐƠN VỊ/ TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ

 

Ghi chú:  (*) Diện tích hiện trạng là diện tích đã có QĐ giao đất, QĐ cho thuê đất

               (**) Liệt kê tên các văn bản pháp lý liên quan đến dự án


(Mẫu đơn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023

 

    Kính gửi: - Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân.

- Ủy ban nhân dân xã/thị trấn …........................................

 

1. Người xin phép chuyển mục đích (chữ in hoa): …..........................................................

2. Địa chỉ thường trú: …..........................................…..........................................................

3. Địa chỉ liên hệ: …..........................................….................................................................

4. Thửa đất xin CMĐ: Tờ bản đồ số: .............., thửa số ................., (ghi theo GCN QSD đất), Tờ thửa mới: Tờ số ……….…, thửa số ………………

5. Diện tích xin chuyển: ........ m2. xin chuyển từ đất (BHK/CLN/…):.............. sang đất ở.

6. Địa chỉ thửa đất: Thôn ……………, xã/thị trấn ……………….., huyện Lý Nhân.

7. Để sử dụng vào mục đích: Đất ở tại nông thôn.

8. Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

9. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có) …..........................................…..................................................

.......... .........., ngày      tháng       năm 2022

  Người làm đơn
(Người có tên trên Giấy chứng nhận QSD đất)

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/THỊ TRẤN ...............................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ......................, ngày .......... tháng .......... năm 2022
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/THỊ TRẤN