Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chức năng, nhiệm vụ các cơ quan thuộc UBND huyện

Giới thiệu chung Tổ chức bộ máy  
Chức năng, nhiệm vụ các cơ quan thuộc UBND huyện
Thực hiện Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố và Đề án 333/ĐA-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 của UBND tỉnh Hà Nam về việc kiện toàn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, UBND huyện Lý Nhân đã kiện toàn tổ chức các cơ quan chuyên môn ổn định tổ chức bộ máy, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức và biên chế hợp lý nâng cao chất lượng hiệu quả hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. UBND huyện gồm 12 cơ quan trực thuộc: Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phòng Nội vụ, Thanh tra, Tài nguyên&Môi trường, Lao động TB&XH, Công thương, Văn hóa- Thông tin, Giáo dục- đào tạo, Tư pháp, Y tế, Tài chính-Kế hoạch, Nông nghiệp&PTNT.

 a)  Phòng Nội vụ (ĐT: 02263.611757)

Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, thị trấn, hội, tổ chức phi Chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua khen thưởng.

b) Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Lý Nhân (ĐT: 02263.870032)

Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động, việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

c) Phòng Công thương huyện Lý Nhân (ĐT: 02263.870204)

Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ.

d) Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Lý Nhân (ĐT: 02263.610135)

Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản.

e) Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân (02263.871719)

Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh  vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiểu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp bằng, chứng chỉ; đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.

f) Phòng Y tế huyện Lý Nhân (ĐT: 02263.872399)

Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: Y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số.

g) Văn phòng HĐND & UBND huyện Lý Nhân (ĐT: 02263.870031)

Tham mưu tổng hợp cho UNBD về hoạt động của UBND; tham mưu giúp UBND cấp huyện về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch UBND về chỉ đạo, điều hành của UBND; cung cấp thông tin phục vụ và quản lý hoạt động của HĐND,UBND và cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất kỹ thuật  cho hoạt động của HĐND và UBND.

h) Phòng Tư pháp huyện Lý Nhân (ĐT: 02263.870122)

Tham mưu giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra xử lý  văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng tịch; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và công tác tư pháp khác.

i) Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lý Nhân (ĐT: 02263.871923)

Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

j) Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lý Nhân (ĐT: 02263.611179)

Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ.

k) Thanh tra huyện Lý Nhân (ĐT: 02263.870130)

Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

l. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (ĐT: 02263.870033)

Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn xã.