Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc phê duyệt Dự án xử lý sạt lở kè Hồng Lý các đoạn tương ứng K139+958-K139+990 và K139+050-K139+098 đê Hữu Hồng...

Về việc phê duyệt Dự án xử lý sạt lở kè Hồng Lý các đoạn tương ứng K139+958-K139+990 và K139+050-K139+098 đê Hữu Hồng, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân
1. Tên dự án: Dự án xử lý sạt lở kè Hồng Lý các đoạn tương ứng K139+958- K139+990 và K139+050-K139+098 đê Hữu Hồng, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân.
2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam.
3. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 4. Mục tiêu, quy mô xây dựng, kết cấu công trình:
a) Mục tiêu, nhiệm vụ công trình: Xử lý, khắc phục, hạn chế sạt lở, giữ ổn định tuyến kè cũng như đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều, ổn định đời sống nhân dân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
b) Quy mô xây dựng: - Tổng chiều dài L=145,92m gồm 02 đoạn: + Đoạn 1: Xử lý sạt đoạn từ cọc C2+14 đến cọc C10+8.20 (tương ứng từ K139+050 đến K139+098 trên Tuyến đê hữu Hồng) chiều dài tuyến là L=81,92m. + Đoạn 2: Xử lý sạt đoạn từ cọc C2+6.23 đến cọc C8+9.77 (tương ứng từ K139+958 đến K139+990 trên Tuyến đê hữu Hồng) chiều dài tuyến L=64m. - Các chỉ tiêu thiết kế: + Hệ số mái kè m=2 + Cao trình cơ kè: (+2,00) + Cao trình đỉnh rồng: (+1,00) 
c) Kết cấu công trình: Phần đỉnh và thân kè kết cấu còn tốt, giữ nguyên như hiện trạng chỉ xử lý phần chân kè: - Phần cơ kè các đoạn bị sạt: Bổ sung cơ bị sạt lở bằng đá hộc xếp khan dày 50cm, đảm bảo chiều rộng cơ kè B=3m, cao trình mặt cơ (+2.00). - Dưới mực nước thi công 0,5m trở xuống đến lòng sông, thả đá tự do tạo mái m=2, sau đó thả rồng đá D60cm, L=10m; vỏ rồng bằng thép mạ kẽm D3mm. Hai bên đầu kè thả đá hộc tự do bù phụ khóa hai đầu kè.
5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty cổ phần An Thành Phát Nam Hà. 
6. Địa điểm xây dựng và diện tích sử dụng đất: - Địa điểm xây dựng: Xã Chân Lý, huyện Lý Nhân. - Diện tích sử dụng đất: Công trình được xây dựng trên nền hiện trạng, không thực hiện giải phóng mặt bằng.
7. Nhóm dự án; loại, cấp công trình: - Nhóm dự án: Dự án nhóm C. - Loại công trình: Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 3 - Cấp công trình: cấp III.
8. Số bước thiết kế: Thiết kế 01 bước. 
9. Tổng mức đầu tư: 2.493,4 triệu đồng. Trong đó: - Chi phí xây dựng: 2.193,0 triệu đồng - Chi phí quản lý dự án: 52,0 triệu đồng - Chi phí tư vấn ĐTXD: 227,9 triệu đồng - Chi phí khác: 20,5 triệu đồng 
10. Thời gian thực hiện: Năm 2023. 
11. Nguồn vốn đầu tư: Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh Hà Nam. 
12. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án.​​