Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án Cải tạo, sửa chữa các khối nhà làm việc UBND huyện Lý Nhân.

Dự án Cải tạo, sửa chữa các khối nhà làm việc UBND huyện Lý Nhân.
Tệ dự án: Cải tạo, sửa chữa các khối nhà làm việc UBND huyện Lý Nhân.
Tình hình dự án: Đang triển khai
Loại dự án (Hình thức đầu tư): Cải tạo, sửa chữa
Mục tiêu: Nâng cấp chất lượng sử dụng cơ sở vật chất phục vụ công tác chuyên môn của cán bộ, công chức các phòng ban cơ quan huyện
Thời gian thực hiện: '2019-2019
Nguồn kinh phí​: Ngân sách tỉnh hỗ trợ, NS huyện
Văn bản:Cv 368 ngay 12.02.2018 cua UBND tinh.pdf