Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin nông thôn mới tháng 12/2021

Bản tin Nông thôn mới  
Tin nông thôn mới tháng 12/2021

- Chỉ đạo các xã tiếp tục thực hiện xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, triển khai thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu; vệ sinh môi trường, tuyên truyền người dân tham gia BHYT, Chương trình Mỗi xã 01 sản phẩm.

- Thẩm tra hồ sơ kết quả xây dựng NTM kiểu mẫu năm 2021 của các xã Hợp Lý, Nhân Chính, Đức Lý trình UBND tỉnh thẩm định.

- Đôn đốc các ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công phụ trách tiêu chí đảm bảo duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu.