Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải rắn  
Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện

Trong thời gian qua, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành phát động tổng dọn vệ sinh môi trường vào ngày Thứ 7/Chủ nhật cuối cùng của tháng (Công văn 575/UBND-TN&MT ngày 12/6/2020, Công văn 305/UBND-TN&MT ngày 30/3/2020, Công văn 1228/UBND-TN&MT ngày 06/12/2019, Công văn 260/UBND-TN&MT ngày 04/4/2019, Công văn 1365 ngày 27/12/2018, Công văn 1087 ngày 16/10/2018…) để tạo cảnh quan môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp để phấn đấu trong năm 2020 huyện về đích nông mới. Do vậy, trong thời gian qua công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện cơ bản đảm bảo, đường làng ngõ xóm ngày càng sạch đẹp.

Để công tác thu gom rác thải sinh hoạt phát sinh từ các hộ gia đình đến bể trung chuyển đạt hiệu quả, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ vào tình hình thực tế chỉ đạo thành lập các tổ thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn thôn (xóm). Tính đến thời điểm hiện nay đã có 100% các xã, thị trấn đã có tổ thu gom rác thải (toàn huyện có 176 tổ với 513 người), nhìn chung các tổ thu gom đã đi vào hoạt động rất hiệu quả, tỷ lệ thu gom rác thải trên địa bàn huyện đến nay đã đạt 95,87% tổng lượng rác thải trên địa bàn.

Thực hiện Công văn số 409/SXD-KTQH ngày 27/3/2013 của Sở Xây dựng Hà Nam về việc lựa chọn địa điểm, quy mô xây dựng bể trung chuyển rác thải sinh hoạt tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công ty CPMT Thanh Thủy, UBND các xã, thị trấn khảo sát vị trí, chỉ đạo đôn san mặt bằng bàn giao cho Doanh nghiệp tiến hành xây dựng. Kết quả đến nay:

- Toàn huyện có 30 bể trung chuyển rác thải đã xây dựng xong và đưa vào sử dụng, trong đó: 16/23 xã có 01 bể, 07/23 xã có 02 bể (Công Lý, Văn Lý, Chính Lý, Đức Lý, Xuân Khê, Tiến Thắng, Nhân Thịnh) (riêng xã Xuân Khê đã phải tháo dỡ 01 bể trung chuyển do nằm trong khu quy hoạch rau sạch của xã). Hiện nay, các xã: Tiến Thắng, Trần Hưng Đạo đang tiến hành xây dựng để di chuyển các bể rác không phù hợp.